Mary Boyer

  • 5' 4"
  • 6
  • 33½"
  • 32B
  • 29"
  • 37"
  • 8.5
  • 6
  • White
  • Blue