Kit Pandolfo

  • 5' 9"
  • 2-4
  • 34"
  • 34B
  • 26"
  • 38"
  • 8
  • 4
  • Blonde
  • Blue