Sarah Finke

  • 5' 8"
  • 10
  • 39"
  • 32¼"
  • 42"
  • 8.5
  • 10
  • Blonde
  • Blue