Samantha Labyk

  • 5'11"
  • 4-6
  • 35¼"
  • 34B
  • 28¾"
  • 38½"